Đàn Trời Đàn Trời VTV1 2012
Đừng Nhìn Lại Đừng Nhìn Lại Don’t Look Back 2009
Chạy Án 2 Chạy Án 2 VTV1 2008
Đừng Nhìn Xuống Đừng Nhìn Xuống Dont Look Down aka No mires para abajo 2008

Có tất cả 4 phim.
phimcoi.net