Mắt Rồng Mắt Rồng Dragon Eyes 2012
Vết Thương Khó Lành  Vết Thương Khó Lành A Certain Justice 2014
Thiết Quyền Vương  Thiết Quyền Vương The Man With The Iron Fists 2012
Nhất Đại Tông Sư Nhất Đại Tông Sư The Grandmasters 2013

Có tất cả 6 phim.
phimcoi.net